IT Outsourcing  ให้คำปรึกษา และ บำรุงรักษาระบบคอมคอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์ ภายในสำนักงาน  / รับซ่อมคอมพิวเตอร์, Notebook, Printer ฯลฯ